หน้าหลัก วัตถุประสงค์ พื้นที่โครงการ การะประชุมและสัมมนา ติดต่อเรา
หลักการและเหตุผล  จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งทางธรรมชาติ ประวิติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณี แล้วยังเป็นจังหวัดที่อยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) ซึ่งเชื่อมโยงประเทศเมียนมา-ไทย-ลาว-เวียดนาม ตามโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นที่มากขึ้น ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนั้น เพื่อให้สามารถรองรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของจังหวัด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นจังหวัดภาคเหนือตอนล่างมีลักษณะภูมิประเทศที่มีทัศนียภาพสวยงามมีเทือกเขาล้อมรอบ ทางด้านทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศตะวันออก จึงเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หลายแห่ง เช่น อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เขาค้อ ภูทับเบิก รวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ วัฒนธรรมพาข้าวหย่อง และประเพณีปีใหม่ม้ง ฯลฯ  เป็นจังหวัดที่อยู่ในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) ซึ่งเชื่อมโยงประเทศพม่า-ไทย-ลาว-เวียดนาม ตามโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาค ลุ่มน้ำโขง ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นที่ตาม  จากเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้จังหวัดเพชรบูรณ์เกิดการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน และการขยายตัวของเมือง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การตั้งถิ่นฐาน ของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัย ดังนั้นเพื่อให้สามารถรองรับกับ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของจังหวัดที่จะพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก จึงมีความจำเป็นต้องมีการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่เพื่อ เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งแนวทางป้องกันแก้ไขและเสริมสร้างให้มีขีดความสามารถในการรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน การสร้างความเชื่อมโยง เกื้อกูลกัน รวมถึงสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อการพัฒนาจังหวัด กรมโยธาธิการและผังเมือง  จึงดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อให้เป็นผังแม่บทการพัฒนาทาง กายภาพของจังหวัดด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินการพัฒนาเมือง และระบบเมืองการคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการพร้อมกำหนดแนวทางและมาตรฐาน มาตรการทางผังเมืองในการ ส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ รวมถึงเป็นการเสริมสร้าง โอกาสและเพิ่มขีดความสามารถพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน
วัตกุประสงค์
ขั้นตอนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์
พื้นที่โครงการ

 

พื้นที่วางครอบคลุมขอบเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
fdgdfgdfgsd dsfg dsfg sdg sdgdf g
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การประชุมและสัมนา
การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 1และเพื่อประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (กลุ่มที่ 1 อำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า อำเภอเขาค้อ และอำเภอน้ำหนาว)
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (กลุ่มที่ 2 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอหนองไผ่ อำเภอชนแดน และอำเภอวังโป่ง)
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 (กลุ่มที่ 3 อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอบึงสามพัน และอำเภอศรีเทพ)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา